GRATIS VERZENDING VANAF 45 EURO IN BELGIE*

PRIVACYBELEID

INLEIDING

Het waarborgen van de privacy van de bezoekers van de website is erg belangrijk voor LES VILOUX. Daarom wordt hieronder beschreven welke info er verzameld wordt en hoe deze gebruikt wordt. 

TOESTEMMING

Door gebruik te maken van de informatie en diensten op de website gaat u akkoord met het privacybeleid en de voorwaarden hier opgenomen. Door uw gegevens te verstrekken aan LES VILOUX wordt u behandeld als een persoon die toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking waarnaar in dit beleid wordt verwezen. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen heeft, kan u contact opnemen met LES VILOUX:

VERZAMELDE INFORMATIE

Door de website te gebruiken, kan er gevraagd worden naar bepaalde persoonlijke informatie. Deze informatie wordt gebruikt opdat u geïdentificeerd kan worden en LES VILOUX contact met u kan opnemen. Deze informatie omvat onder andere uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres maar is niet beperkt tot deze gegevens. Voor het verwerken van uw bestelling is deze informatie essentieel. 

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden zonder eerst uw toestemming te hebben verkregen, tenzij dit wettelijk verplicht is. 

DIENSTVERLENERS

LES VILOUX deelt uw persoonlijke gegevens met noodzakelijke derden om de service te garanderen. Deze services omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 • Aanbieders van betalingsdiensten
 • Bezorgdiensten
 • Administratie- en facturatie diensten

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

LES VILOUX kan links bevatten naar andere websites die niet onder het beheer vallen. LES VILOUX aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid, de praktijken en beschikbaarheid van websites van derden. Er wordt u ten zeerste aangeraden het privacybeleid van elke website die u bezoekt te bekijken voordat u persoonlijke informatie verstuurt. U wordt ook geadviseerd om het juridische beleid van dergelijke websites te doorlopen voordat u transacties aangaat via dergelijke websites. LES VILOUX is niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke websites. LES VILOUX is op geen enkele manier aansprakelijk voor fouten in betalingsbedragen, methoden, technische problemen bij betalingen etc. 

BESCHERMING VAN KINDEREN

LES VILOUX erkent het belang van het beschermen van de privacy en veiligheid van kinderen. De website, alle beschikbare informatie en diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Er wordt bewust geen informatie over kinderen verzameld. Een ouder of voogd van een kind kan contact opnemen zodat LES VILOUX passende maatregelen kan nemen. Als u jonger bent dan 13 jaar, bent u niet gerechtigd een overeenkomst met LES VILOUX aan te gaan. Vraag de hulp van een ouder of voogd indien u wenst een bestelling te plaatsen.

VRIJWARING

LES VILOUX is niet verantwoordelijk voor ongeldige bestemmingen, verzendfouten of corruptie, onderschepping of beveiliging van gebruikersgegevens. U gaat ermee akkoord dat LES VILOUX niet kan garanderen dat de website vrij zal zijn van virussen of een andere code die destructieve eigenschappen vertoont. 

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat LES VILOUX niet garandeert dat de site ononderbroken foutvrij is en dat er geen controle is over netwerken van derden. Alsook dat vertragingen en onderbrekingen van andere netwerkoverdrachten volledig buiten de controle van LES VILOUX liggen. 

UW RECHTEN

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2018 heeft u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om kosteloos een kopie op te vragen van de informatie die LES VILOUX over u heeft
 • U heeft het recht om de gegevens die LES VILOUX over u heeft te corrigeren indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • Indien van toepassing heeft u het recht om uw gegevens te blokkeren of te verwijderen

DIVERSE BEPALINGEN

Als een deel van dit document als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal dat deel worden geïnterpreteerd op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk weer te geven, en de overige delen zullen volledig van kracht blijven.

Er wordt overeengekomen dat alle zaken met betrekking tot het gebruik van de website van LES VILOUX worden beheerst door de wetten van het koninkrijk België en aanverwante eu-wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de algemene verordening gegevensbescherming (AGV) 2018.

Er wordt overeengekomen dat de exclusieve persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in het koninkrijk België van toepassing is op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of de uitvoering van onderstaande verplichtingen. 

U gaat ermee akkoord dit privacybeleid geheel of gedeeltelijk niet over te dragen; elke poging daartoe is ongeldig.

Alle voorwaarden die in een door u gemaakte schriftelijke of elektronische communicatie afwijken van dit privacybeleid zijn ongeldig. 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan op elk moment door LES VILOUX worden gewijzigd. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst. 


PRIVACY POLICY

INTRODUCTION

Ensuring the privacy of the visitors of the website is very important for LES VILOUX. Therefore the following elements of the privacy policy deal with what information is collected by LES VILOUX and how this information is used. 

PERMISSION

By using the information and services on the website you agree with the privacy policy and the conditions included here. By providing LES VILOUX with your personal information, you will be treated as a person who has given permission for the disclosures referred to in this policy. If you do not agree with these terms and conditions, then you should not use this website.

CONTACT DETAILS

If you have any questions, you can contact LES VILOUX:

COLLECTED INFORMATION

By using the website, it is possible that you will be asked for personal information. That information will be used in order to identify you so LES VILOUX can contact you. This includes, but is not limited to, your name, e-mail address, telephone number and postal address. This information is essential to process your order. 

Your personal information will not be passed on to third parties for other purposes without first obtaining your permission, unless when required by law.

SERVICE PROVIDERS

LES VILOUX shares your personal information with necessary third parties to facilitate the service. These services include, but are not limited to:

 • Providers of payment services
 • Delivery services
 • Administration and invoicing services

LINKS TO THIRD PARTY WEBSITES

LES VILOUX may contain links to other websites which do not fall under the management. LES VILOUX accepts no responsibility or liability for the content, privacy policy, practices and availability of third party websites. You are strongly encouraged to review the privacy policy of every website you visit before sending personal information. You are also advised to go through the legal policy of such websites before you enter into transactions via such websites. LES VILOUX is not responsible for the operation of such websites. LES VILOUX is in no way liable for errors in payment amounts, methods, technical problems with payments, etc.

PROTECTION OF CHILDREN

LES VILOUX recognises the importance of protecting the privacy and safety of children. The website and all available services on this website are not intended for children under the age of 13. Information about children is purposely not collected. A parent or guardian of a child can contact LES VILOUX in order to take appropriate measures. If you are under the age of 13 you are not legally entitled to enter into an agreement with LES VILOUX.  Please ask the help of a parent or guardian if you wishes to place an order. 

INDEMNITIES

LES VILOUX is not responsible for invalid destinations, shipping errors or corruption, interception or security of user data. You agree that LES VILOUX cannot guarantee that the website will be free of viruses or other code that exhibits destructive properties.

You understand and agree that LES VILOUX does not guarantee that the site is uninterrupted or error-free and that there is no control over third-party networks. As well as that delays and disruptions of other network transfers are completely beyond control.

YOUR RIGHTS

Under the General Data Protection Regulation (GDPR) 2018 (AVG), you have a number of rights with regard to your personal data:

 • You have the right to request a copy of the information LES VILOUX holds about you
 • You have the right to correct data that LES VILOUX has about you which is incorrect or incomplete
 • Where applicable, you have the right to block or delete your data

VARIOUS PROVISIONS

If any part of this document is deemed invalid or unenforceable, that part will be interpreted in a manner that complies with the applicable legislation to reflect the original intentions of the parties as closely as possible, and the remaining parts will remain fully in force.

It is agreed that all matters relating to the use of the LES VILOUX website are governed by the laws of the Kingdom of Belgium and related EU legislation, including but not limited to the General Data Protection Regulation (GDPR) 2018 (AVG).

It is agreed that the exclusive personal jurisdiction of the Courts in the Kingdom of Belgium applies to all disputes arising from this agreement or the performance of the obligations below.

You agree not to transfer this privacy policy in whole or in part; any attempt to do so is invalid.

All conditions which deviate from this privacy policy in a written or electronic communication made by you are invalid

CHANGES IN THE PRIVACY POLICY

This Privacy Policy can be changed by LES VILOUX at any time. Changes to this Privacy Policy are effective when placed on this page.