GRATIS VERZENDING VANAF 55 EURO IN BELGIE*

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Door de toegang tot, het gebruik van of het plaatsen van een bestelling op de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden. 

BEDRIJFSINFORMATIE

Deze website is eigendom van LES VILOUX. 

Lore Distelmans is de eigenaar (student-zelfstandige, eenmanszaak).

Contactgegevens: 

  • Adres: Pandhoevestraat 30, 3128 Tremelo, België
  • E-mail: info@lesviloux.be 
  • Telefoonnummer: +32 479 92 61 90
  • Ondernemingsnummer: 0775.593.291
  • BTW-nummer: BE0775.593.291 (kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting)

TOEPASSING

Alle algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop gedaan via www.lesviloux.be en/of op elke handelsmarkt tussen klant en verkoper. Bij het plaatsen van een bestelling op www.lesviloux.be of het kopen van een artikel van LES VILOUX, dient de klant deze algemene voorwaarden expliciet te aanvaarden, waarmee hij akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de klant zijn uitgesloten, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf door LES VILOUX zijn aanvaard. Deze voorwaarden kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van LES VILOUX.

PRIJS

De prijzen van de artikelen zijn exclusief verzendkosten. Alle prijzen staan duidelijk vermeld op de website. Wanneer er speciale verzoeken worden gedaan voor een specifiek artikel, kan dat extra kosten met zich meebrengen. Bijkomende kosten worden altijd op onze website, via sociale media of per e-mail aan de klant gecommuniceerd. Wanneer extra kosten niet door de klant worden betaald, worden de specifieke wensen niet gerespecteerd. Alle prijzen in ons aanbod zijn onder voorbehoud van menselijke fouten wanneer ze op de e-commerce website worden geplaatst. 

BETALING

Alle bestellingen dienen bij het plaatsen ervan betaald te worden via Bancontact. Aangekochte artikelen worden pas verzonden als LES VILOUX de betaling van de klant heeft ontvangen op de bankrekening met IBAN nummer BE96973418144705. Wanneer binnen de 5 werkdagen geen betaling wordt ontvangen van de klant, of bij het ontvangen van een foutieve betaling, heeft LES VILOUX het recht de bestelling te annuleren. 

AANBOD

De artikelen die op de website van LES VILOUX of via andere verkooppunten worden aangeboden, kunnen er anders uitzien dan op de online productfoto's. Ondanks de online catalogus en de e-commerce website die is samengesteld met de grootst mogelijke zorg, is het nog steeds mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig kan zijn, kleine fouten kan bevatten of niet up-to-date kan zijn. LES VILOUX is niet verantwoordelijk voor kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod. De klant kan steeds bij LES VILOUX terecht met specifieke vragen over maten, kleuren, beschikbaarheid, leveringstermijn, verzendtarieven of verzendmethoden. 

Het aanbod is geldig zolang de voorraad strekt maar kan ten alle tijde door LES VILOUX worden aangepast of ingetrokken.

VERZENDING & LEVERING

Handgemaakte artikelen worden zo snel mogelijk verzonden, dat kan tot 1 maand duren. Alle bestellingen worden verzonden via BPOST. De levertijd is afhankelijk van het afleveradres. Binnen België duurt dit gemiddeld 1 tot 3 werkdagen. Voor klanten buiten België kan dit variëren. De bezorgkosten zijn voor de rekening van de klant en zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling. Indien de klant een verzekerde verzending wenst, dient daarvoor contact opgenomen te worden met LES VILOUX. Deze contactopname dient te gebeuren op de dag waarop de bestelling wordt geplaatst. Wanneer een klant niet kiest voor een verzekerde verzending, is er geen mogelijkheid tot terugbetaling of recuperatie van het product bij verlies. Wanneer de klant kiest voor een verzendmethode met postzegels (brievenbuspost), is er geen track & trace beschikbaar en kunnen eventuele vertragingen niet gemeld worden. Geen enkele vertraging in de levering kan leiden tot het verstoren van de verkoopovereenkomst of tot betaling van enige schadevergoeding ten gunste van de klant.

De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste verzendinformatie voor de levering. De klant kan dus geen aanspraak maken op compensatie of terugbetaling van de bestelde artikelen wanneer deze niet zijn geleverd vanwege onjuiste verzendinformatie.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of een andere tekortkoming dient bij levering door de klant onmiddellijk aan LES VILOUX gemeld te worden.

HERROEPINGSRECHT

Bij aankoop van artikelen heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag volgend op de dag van de bestelling van de betreffende artikelen. Een uitzondering daarop zijn gepersonaliseerde artikelen, de aankoop daarvan kan niet worden herroepen. Onder gepersonaliseerde artikelen worden verstaan: 'goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant'. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient er contact opgenomen te worden met LES VILOUX voor de artikelen teruggestuurd worden. De artikelen moeten in hun originele staat en verpakking samen met een bewijs van aankoop opgestuurd worden naar LES VILOUX, Pandhoevestraat 30, 3128 Tremelo, België. De verzendkosten zijn in dat geval voor rekening van de klant. Indien de artikelen in ongebruikte en goede conditie ontvangen worden, zal LES VILOUX de bestelling met uitzondering van de verzendkosten terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen na het ontvangen van de artikelen. Beschadigde artikelen of artikelen met gebruikssporen kunnen niet worden vergoed. 

OVERMACHT

Indien er sprake is van overmacht, is het mogelijk dat verplichtingen jegens de klant niet kunnen worden nagekomen. In dat geval zal dat zo spoedig mogelijk aan de klant gecommuniceerd worden. Zodra de overmachtssituatie voorbij is, worden de beloften onmiddellijk nagekomen. Indien de klant het niet eens is met de mogelijke wachttijd of voorgestelde aanpassingen, kan ervoor gekozen worden de bestelling te annuleren en worden eventuele betalingen binnen de 14 kalenderdagen teruggestort.

Onder overmacht valt elke omstandigheid die LES VILOUX verhindert de verplichtingen en beloften na te komen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De geleverde artikelen blijven het exclusieve eigendom van LES VILOUX tot het moment dat deze volledig door de klant zijn betaald. De klant verbindt zich ertoe om, indien nodig, het eigendomsvoorbehoud van LES VILOUX aan derden te melden, bijvoorbeeld aan eenieder die de nog niet betaalde artikelen in beslag zou nemen.

De website, logo's, afbeeldingen en teksten zijn beschermd en mogen niet worden gekopieerd of gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van LES VILOUX. 

KLACHTEN

Klachten over de uitvoering van de verkoopovereenkomst of over de ontvangen artikelen dienen binnen de 24 uur na ontvangst te worden gemeld. De klacht moet volledig en duidelijk worden omschreven en doorgegeven. Klachten zullen binnen de 7 werkdagen behandeld worden en LES VILOUX zal reageren met een passend voorstel. LES VILOUX is niet verantwoordelijk voor schade aan artikelen die ontstaan is door het verkeerd gebruik van de artikelen. 

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

PRIVACY

Alle persoonlijke gegevens van de klanten worden opgeslagen in een beveiligde, niet-openbare database en worden uitsluitend gebruikt voor de facturering en levering van geplaatste bestellingen, marketing- en advertentiecampagnes/acties. Deze persoonlijke informatie zal nooit doorgegeven worden aan derden. LES VILOUX respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens en de Europese GDPR-wet van 25 mei 2018. Elke klant heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Klanten kunnen hun persoonlijke gegevens uit de database verwijderen door dit aan te vragen via info@lesviloux.be. Voor meer informatie wordt u doorverwezen naar het PRIVACYBELEID

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De producten zijn niet onverwoestbaar. Wanneer u merkt dat het product door veelvuldig en/of verkeerd gebruik zijn kwaliteit verliest, wordt aanbevolen het niet langer te gebruiken. De producten zijn niet eetbaar, houd uw kinderen en dieren dus steeds goed in de gaten. LES VILOUX kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door het verkeerd of onzorgvuldig gebruik van de producten. 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

LES VILOUX levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal LES VILOUX de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. LES VILOUX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. LES VILOUX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
LES VILOUX kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  LES VILOUX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.


TERMS & CONDITIONS

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF SALE

By accessing to, use of or placing an order on this site, you agree explicitly to the following terms and conditions. 

COMPANY INFORMATION

Lore Distelmans is the owner (self-employed student, sole proprietorship). 

Contact details: 

  • Address: Pandhoevestraat 30, 3128 Tremelo, Belgium
  • E-mail: info@lesviloux.be 
  • Phone number: +32 479 92 61 90
  • Registration number: 0775.593.291
  • VAT-number: BE0775.593.291 (small business subject to the VAT exemption scheme)

APPLICATION

All general terms and conditions apply on every purchase made via www.lesviloux.be and/or on every merchant market, between customer and seller. When placing an order on www.lesviloux.be or buying an item from LES VILOUX, the customer must explicitly accept these Terms and Conditions, by which he agrees to the applicability of these Terms and Conditions, with the exclusion of any other terms. Additional conditions applicable to the customer are excluded, unless these have been explicitly accepted in writing and in advance by LES VILOUX. These Terms and Conditions can always be consulted on the website of LES VILOUX. 

PRICE

The prices of the items offered on the e-commerce website of LES VILOUX are exclusive shipping costs. All prices are clearly stated on the website. If special requests are made on a specific item, this can result in additional costs. Additional costs will always be communicated on the website/social media or by e-mail to the customer. When additional costs are not paid by the customer, the specific wishes will not be respected. All prices in our offer are subjected to human mistakes when posted on the e-commerce website.

PAYMENT

All orders are to be paid by Bancontact. Purchased items are only sent when LES VILOUX has received the payment from the customer in the bank account with IBAN number BE96973418144705. When the payment from the customer is not received within 5 working days, or when receiving an incorrect payment, LES VILOUX has the rights to cancel the order.

OFFER

Purchased items can look different than on the online product pictures. Despite the online catalogue and e-commerce website having been compiled with the utmost care, it is still possible that the information provided may be incomplete, may contain material errors, or may not be up-to-date. Obvious mistakes or errors in the offer are non-binding for LES VILOUX. LES VILOUX is in no case liable in the event of manifest material errors, typesetting, or printing errors. The customer can always contact LES VILOUX with specific questions about for example sizing, colours, availability, delivery terms, shipping rates or shipping methods.

The offer is valid as long as the stock lasts, but can at any time be adjusted or withdrawn by LES VILOUX.

SHIPPING & DELIVERY

Custom-made items will be sent out as soon as possible, it can take up to 1 month. All orders are shipped by BPOST. The delivery time depends on where you live. For Belgium, this will probably take 1-3 working days. For customers who live outside Belgium, this will vary. The delivery costs are at the expense of the customer and depend on the weight of the order. When the customer wishes insured shipment, it is needed to contact LES VILOUX. This communication should take place on the day the order was placed. When the customer does not choose for insured shipment, there is no possibility to refund or recover the order in case of loss. When the customer chooses for a shipment method with stamps (letterbox mail), the shipment cannot be traced and delays cannot be communicated. No delay in delivery can lead to disruption of the sales agreement or the payment of any compensation in favour of the customer.

The customer is responsible for giving the correct shipping information for delivery. So the customer cannot claim compensation or refund of the ordered items when they are not delivered due to incorrect shipping information.

Upon delivery, any visible damage and/or qualitative shortcoming of an item or other shortcoming must be immediately reported by the customer to LES VILOUX.

RIGHT OF WITHDRAWAL

When purchasing items, the customer has the right to cancel the agreement without giving any reason during 14 calendar days. This cooling-off period starts on the day following on the day of receipt of the ordered items. An exception is made for personalised articles, the purchase of those items cannot be withdrawn. Under personalised articles is understood: 'goods that are not prefabricated and that are made based on an individual choice or decision of the customer'. If the customer wishes to use the right of withdrawal, it is needed to contact LES VILOUX before sending the items back. The items should be returned in their original state and packaging together with a proof of purchase to LES VILOUX, Pandhoevestraat 30, 3128 Tremelo, Belgium. If the customer uses the right of withdrawal, the costs of the return are at the expense of the customer. If the items are received in unused and good condition, LES VILOUX will refund the order with exception of the shipping costs, as soon as possible and within 14 days after receipt of the return. Damaged articles or articles with traces of use cannot be refunded. 

FORCE MAJEURE

If there is a situation of force majeure, it is possible that obligations to the customer cannot be respected. This will be reported as soon as possible. As soon as the force majeure situation is over, the promises are immediately respected. If the customer does not agree with the possible waiting time or proposed adjustments, the order can be cancelled and any payments will be refunded within 14 calendar days.

With force majeure is meant every circumstance that prevents LES VILOUX from fulfilling the obligations and promises.

INTELLECTUAL PROPERTY

The delivered items remain the exclusive property of LES VILOUX until the time they have been paid fully by the customer. The customer commits, if necessary, to indicating the retention of ownership of LES VILOUX to third parties, for example to anyone who would confiscate the items that have not been paid yet.

The website, logo’s, pictures and texts are protected and may not be copied or reproduced without prior permission.

COMPLAINTS

Complaints about the execution of the sales agreement or about the received items must be reported within 24 hours upon receipt. The complaint must be fully and clearly described. Complaints are handled within the period of 7 calendar days from the date of receipt, with an appropriate proposal. LES VILOUX is not liable for damage to items that was obtained through the incorrect use of the articles.

APPLICABLE LAW & COMPETENT COURTS

 The Belgian law is applicable, any disputes which cannot be resolved with one another will be handled by the District Court of Leuven, Belgium.

PRIVACY

All personal data of the customers is stored in a secure, non-public database and are exclusively used for the invoicing and delivery of placed orders, marketing and advertising campaigns/promotions. This personal information will never be passed on to third parties. LES VILOUX respects the Belgian Law of December 8, 1992 on the protection of privacy in the processing of personal data and the European GDPR Law of 25 May 2018. Every customer has a legal right to inspect and eventually correct his personal information. Customers can delete their personal information from the database by asking on info@lesviloux.be. For more details, please read our PRIVACYPOLICY.

LIMITATION OF LIABILITY

The products are not indestructible. When you notice that the product loses his quality because of frequent or wrong use, it is recommended to not longer use it. The products are not edible so keep an eye on your children and pets. LES VILOUX cannot be held liable for the wrong or careless use of the products. 

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances and cannot be seen as a personal, professional or legal advice to the user. 

LES VILOUX makes big efforts so that the provided information is complete, correct, accurately and updated. Despite these efforts, inaccuracies in the available information can occur. If the provided information would contain inaccuracies or if certain information would not be available on the site, LES VILOUX will take the greatest possible effort to rectify that. However, LES VILOUX cannot be held liable for direct or indirect damage created by the use of the information on this site. If you detect inaccuracies in the available information, you can contact the administrator of the site. 

The content of the site (links included) can at all times, without notice, be adapted, changed or supplemented. LES VILOUX cannot guarantee the proper functioning of the website and can by no means held liable for a malfunction or temporary (un)availability of the site or for any kind of damage, direct or indirect, that would result form the access to or the use of the website. 

LES VILOUX can under no circumstances against anyone, on direct or indirect, special or other manner be held liable for damage caused by the use of the site or of another, due to links or hyperlinks, including but without limitation, all losses, work interruptions, damage to programs or other data on the computer system, to equipment, software or others of the user. 

The website may contain hyperlinks to websites or third party pages or indirectly refer to them. The placement of links to this websites or pages implies in no way an implicit approval of the content. LES VILOUX explicitly declares that there is no control on the content or other characteristics of these websites and can in no way be held liable for the content or the characteristics or for any kind of damage caused by using them.